ประวัติโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียนบูรณะศึกษา
เลขที่  22 ซอยประชาอุทิศ 76  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพ ฯ  10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20  โทรสาร 0-2426-0173

นามว่า "บูรณะศึกษา" นี้ ท่านเจ้าคุณราชธรรมวิสารท เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
อำเภอพระประแดงเป็นผู้ตั้งให้  เมื่อได้นาม "บูรณะศึกษา" นายพจน์และนางจำเรียง
คำสุวรรณ ได้ไปขออนุญาตกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา
ในที่ดินประมาณ 5 ไร่ เปิดสอนในชั้นแรกคือระดับชั้น ป.1 - ป.4 โดยเปิดทำการสอน
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 มีนักเรียน 174 คน มีครู 9 คน

ปีพ.ศ. 2505
เปิดสอนแผนกอนุบาล พร้อมทั้งสร้างอาคารเพิ่มขึ้นเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น รวม 8 ห้องเรียน
รับนักเรียนได้ 355 คน มีครูเพิ่มเป็น 14 คน

ปีพ.ศ. 2506
ขยายอาคารเพิ่มขึ้นอีกเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 2 อาคาร ขยายชั้นเรียนถึง ม.3 รับนักเรียน
ได้ 1,279 คน มีครู 51 คน

ปีพ.ศ. 2512
โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรรับรองวิทยะฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการ ยกมาตรฐาน
ของโรงเรียนเทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล

ปีพ.ศ. 2513
เปิดสาขาขึ้นอีก 1 แห่งที่บางประกอก เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.7 โดยมีนางจำเรียง
เป็นผู้รับใบอนุญาต นางพัชรินทร์ ชโลธร เป็นผู้จัดการ นางระเบียบ โฆษทินกร เป็นครูใหญ่

ปีพ.ศ. 2515
ได้เปิดโรงรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ที่ซอยประชาอุทิศ 17 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ
ตรงข้ามกับโรงเรียนบูรณะศึกษา ปัจจุบันมีครูและพี่เลี้ยงจำนวน 23 คน มีนางจุฬี เดชสุภา
เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ปีพ.ศ. 2525
โรงเรียนบูรณะศึกษาได้เจริญขึ้นเรื่อยมา มีอาคารเรียน 4 อาคาร 2 ชั้น มีห้องเรียน 65 ห้อง
มีนักเรียน 3,308 คน มีครู 148 คน มีนางอารี มาประณีต เป็นครูใหญ่

ปีพ.ศ. 2530
โรงเรียนบูรณะศึกษาได้พัฒนาการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น "โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร" รุ่นแรก เป็นโรงเรียนผู้นำ 1 ใน 31
โรงเรียนในส่วนกลาง และในปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น
"โรงเรียนดีเด่นประจำปีในด้านการจัดการศึกษา และกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น"

ปีพ.ศ. 2536
ได้ย้ายสถานที่เดิมไปยังอาคารสร้างใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 193/5 หมู่ 2 ซอยประชาอุทิศ 76
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นอาคารเรียนตึกทันสมัย  5 ชั้น มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่
มีห้องปฏิบัติการทางการศึกษาที่ทันสมัยครบถ้วน

ปีพ.ศ.2541
โรงเรียนได้ขยายกิจการด้านอนุบาลโดยเปิดแผนกอนุบาลเพิ่มขึ้นที่ซอยประชาอุทิศ 76
อีกแห่งหนึ่ง คือ "โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ" มีนักเรียน 350 คน ครู 22 คน
มีนางอัจฉรา ศรีทรงผล เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสุภาณี แทนทรัพย์ เป็นครูใหญ่
ปัจจุบัน
โรงเรียนบูรณะศึกษามีนักเรียนจำนวน 2,303 คน
มีครูอาจารย์ 140 คน นายพจน์ คำสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต
นางอัจฉรา คำสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการและผู้จัดการ