นโยบายหลัก
นโยบายหลักของโรงเรียนบูรณะศึกษา

1.  โรงเรียนถือว่าผู้ปกครอง คือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และเป็นผู้มีพระคุณกับชาวบูรณะศึกษา

2.  ชาวบูรณะศึกษาทุกคนจะต้องสร้างความพอใจ ประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ปกครอง
     และมวลชนทราบซึ้งในคุณธรรม ความดีของพวกเราชาวบูรณะศึกษา

3.  การประกอบกิจการใด ๆ ให้คำนึงถึงและยึดถือประโยชน์ของเด็กนักเรียนก่อนที่จะนึกถึง
     ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งมีความจริงจัง และจริงใจต่อเด็กสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
     และยึดมั่นต่อจรรยาบรรณครู

4.  ให้เด็กได้รับและมีความรู้เต็มตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนดsให้ทั่วทุกคน และเท่า ๆ กัน
     ขวนขวายและพยายามให้เด็กมีการพัฒนาเปลื่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เห็นแก่ประโยชน์
     ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน มีความยึดมั่นในเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
     ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

5.  โรงเรียนมีจุดยืนว่า การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพนั้น มิใช่แต่จะอ่านเขียนเรียนเก่ง
     เพียงอย่างเดียว จะต้องสร้างให้เด็กเป็นคนมีคุณธรรม มีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจที่จะอยู่ร่วมกับ
     สังคมให้สงบสุขด้วย โรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่จะนำมาหล่อหลอมเด็ก
     ให้มีลักษณะเป็นพลเมืองดี และมีคุณภาพ