วิสัยทัศน์
1. มุ่งมั่น         เป็นโรงเรียนที่ใฝ่รู้ทางวิชาการ เน้นระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

2. มุ่งสู่         ความเป็นเลิศในด้านความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทคโนโลยีที่ทีนสมัย

3. มุ่งดำรง         ปณิธานในการสร้างเด็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                 การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
             และในการปฏิบัติงาน

4. มุ่งสร้าง         ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ให้เป็นที่ภูมิใจของผู้ปกครองและปวงชน

5. มุ่งก้าว         ไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับประเทศ และสู่มาตรฐานสากล