เกียรติประวัติ
  สิ่งที่โรงเรียน "ภาคภูมิใจ" และเป็น "เกียรติประวัติ"

* ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดำเนินการใช่หลักสูตรได้ดีเด่น
    และเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2526
* ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น พ.ศ.2530
* ได้รับคัดเลือกเ็ป็นโรงเรียนสาธิตการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
* ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการขยะหอม
* ได้รับโล่เกียรติยศยกย่องว่านักเรียนมีความประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์
    ต่อสังคมมากที่สุด
* ได้รับคัดเลือกเป็น "สถานศึกษาน่ามอง"  โครงการหน้าบ้านน่ามอง  
   จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542
* รางวัลชนะเลิศ "สวนสวยโรงเรียนงาม" โครงการแมกไม้มิ่งเมือง จากสำนักงานเขตทุ่งครุ พ.ศ.2542
* ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด" จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542
* รางวัลชมเชย ด้านการมีส่วนร่วมโครงการรวมพลังหารสองกับตาวิเศษ แยกแก้วในโรงเรียน พ.ศ.2542
* ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545
* เกียรติบัตรชมเชยระดับเขต ประเภทหน่วยงานภาครัฐในการประกวดประดับธงชาติ พ.ศ.2547

ปีการศึกษา 2548
* รับพระราชทางถ้วยรางวัล "ชนะเลิศ" จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการนครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
* รางวัลชมเชย โครงการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2550
* โล่รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลาย โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย
* เกียรติบัตรเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
   ระัดับชั้น ป.6
* รางวัลพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6
   ระหว่างปี พ.ศ.2550-2551

ปีการศึกษา 2551
* รับพระราชทานถ้วยรางวัล "ชนะเลิศ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   การประกวดมารยาทไทย โครงการนครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
* เกียรติบัตร "โรงเรียนดีเด่น ด้านอาหารปลอดภัย" โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย


ปีการศึกษา 2552
* รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการกล่องเครื่องดื่มภายในโรงเรียน
   โครงการแยกกล่อง ลดขยะ  ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม
* เกียรติบัตรเหรียญเงิน โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
   (O-NET) ระดับชั้น ป.6
* เกียรติบัตรเหรียญทองแดง โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
   (O-NET) ระดับชั้น ม.3
* โล่ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ 9 ในส่วนกลาง การสอบธรรมศึกษา

ปีการศึกษา 2553
* เหรียญทองโอลิมปิก (IMSO) 2010 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
   ระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา 2554

* รับพระราชทานถ้วยรางวัล "ชนะเลิศ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย
* โล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
   สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน
* โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
* โล่ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ 5 ในส่วนกลาง การสอบธรรมศึกษา