ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :
 ประถมและมัธยมศึกษา
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์
ผลการประเมิน
อิงสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ
คะแนน ระดับ
คุณภาพ
ด้านผู้เรียน            
มาตรฐานที่   ๑     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓.๕๓ ดีมาก ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก
มาตรฐานที่   ๒     ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๓.๓๓ ดี ดีมาก ๓.๖๗ ดีมาก
มาตรฐานที่    ๓     ผู้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ๓.๓๑ ดี ดีมาก ๓.๖๖ ดีมาก
มาตรฐานที่    ๔     ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
 มีวิจารณญาณ     มีความคิดสร้างสรรค์
 คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๓.๑๗ ดี ดี ๓.๐๙ ดี
มาตรฐานที่     ๕    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ๓.๔๓ ดี ดีมาก ๓.๗๒ ดีมาก
มาตรฐานที่     ๖    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓.๕๐ ดีมาก ดี ๓.๒๕ ดี
มาตรฐานที่     ๗    ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๓.๕๔ ดีมาก ดี ๓.๒๗ ดี
ด้านครู            
มาตรฐานที่   ๘     ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้
 ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
๓.๖๙ ดีมาก ดีมาก ๓.๘๕ ดีมาก
มาตรฐานที่   ๙     ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓.๒๐ ดี ดี ๓.๑๐ ดี
ด้านผู้บริหาร            
มาตรฐานที่  ๑๐     ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก
มาตรฐานที่  ๑๑     สถานศึกษามีการ
จัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมาย
๓.๗๑ ดีมาก ดีมาก ๓.๘๖ ดีมาก
มาตรฐานที่   ๑๒    สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมและการเรียนสอนโดยเน้น
ผู้เรียนสำคัญ
๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก
มาตรฐานที่  ๑๓    สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อ
การเรียนการสอนที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้
๔.๐๐ ดีมาก ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก
มาตรฐานที่   ๑๔    สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ๓.๒๐ ดี ดีมาก ๓.๖๐ ดีมาก
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  R สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา £ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา