ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสอบ O-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.93 KB