บุคลากร

นางสาวเบญจพร อ่อนศรีไพร
ครูประจำชั้น ม.3/1 วิทยาศาสตร์ ม.2, ม.3

นางสาวอาวร กมลเลิศ
ครูประจำชั้น ม.3/2 คณิตศาสตร์ ม.2, ม.3

นางทิพย์ภา ฟองศรี
ครูประจำชั้น ม.2/1 ภาษาไทย ม.1, ม.2

นางรำพึง บูรโณภาส
ครูประจำชั้น ม.2/2 คณิตศาสตร์ ม.1, ม.2

นางสาวมะลิวรรณ โวหารคล่อง
ครูประจำชั้น ม.1/1 วิทยาศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ป.2

นางสาวอาภรณ์ โคกพูล
ครูประจำชั้น ม.1/2 การงาน ม.1-3, ป.6/1-3

นางสาวนุสรา ปัญญา
ครูประจำชั้น ม.1/3 สังคมศึกษา ม.1, ม.2

นายณัฐพล บุญมาก
ครูพิเศษภาษาไทย ม.3 ภาษาไทยเพิ่ม ม.1, ม.2

นายสุทธิพรรณ กิยะแพทย์
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ม.1-3

นายพงศธร ชุมช่วย
ครูพิเศษสังคมศึกษา ม.3 หน้าที่พลเมือง ม.1-3

นายคมสัน รังเพีย
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3, ป.3/1-3

นายวินัย สินชัย
ครูพิเศษศิลปะ ทัศนศิลป์ ป.5 - ม.3

นายพีรพล แทนศิริ
ครูพิเศษศิลปะ เทอม 1 ดนตรีนาฏศิลป์ ป.5, ป.6 เทอม 2

นางสาวพรเทวี พิชิต
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ม.2, ม.3

นางสาววรรณภา ใจดี
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1, ม.2, ป.2/1

นางสาวสุพรรณี สิทธิวงศ์
ครูประจำชั้น ป.6/1 วิทยาศาสตร์ ป.6 แนะแนว ป.6/1-2

นางสาวสุทิศา ไวยกูล
ครูประจำชั้น ป.6/2 คณิตศาสตร์ ป.6/1-4

นางสุพรรณี สุนทรวิภาค
ครูประจำชั้น ป.6/3 ภาษาไทย ป.6/1-4

นางศิริพร ปลื้มจิตต์
ครูประจำชั้น ป.6/4 ภาษาอังกฤษ ป.6/1-4  Grammar ป.6

นางสาวนุจรี ศรีอนันต์
ครูประจำชั้น ป.6/5 ภาษาไทย ป.6/5-8

นางสาวรัชนีวรรณ นาคเครือมี
ครูประจำชั้น ป.6/6 อังกฤษเสริม ป.6 แนะแนว ป.6/5-8

นางสาวเจนจิรา เรืองพานิชย์
ครูประจำชั้น ป.6/7 สังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ

นางรัชนี ปานขำ
ครูประจำชั้น ป.6/8 ภาษาอังกฤษ ป.6/5-8

นายวรวุฒิ โกสูงเนิน
ครูพิเศษคณิตศาสตร์ ป.6/5-8

นางสาวณัฐธิดา รัตนวงค์
ครูพิเศษคณิตศาสตร์เสริม ป.5, ป.6

นางสาววรรณรวี พึ่งสาย
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ป.6, ป.5/1-4

นายพิลพงษ์ สุปง
ครูพิเศษสังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ ป.6/1-4

นายศุภชัย พลอยทรัพย์
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6, ป.3/6-7

นางนิดา ทิพยแสง
ครูพิเศษการงานอาชีพ ป.6/4-8, งานพัสดุสื่อการสอน

นางสาวจริยา แสงวิมาน
ครูประจำชั้น ป.5/1 ภาษาไทย ป.5/1-4

นางสาวสุดารัตน์ มูลวิชา
ครูประจำชั้น ป.5/2 คณิตศาสตร์ ป.5/1-4

นางจุฑารัตน์ ศรีเพชร
ครูประจำชั้น ป.5/3 การงานอาชีพ ป.5 แนะแนว ป.5/1-4

นางสาวขนิษฐา แสงโชติ
ครูประจำชั้น ป.5/4 ภาษาอังกฤษ ป.5/1-4

นางสุพัชรี คำกลั่น
ครูประจำชั้น ป.5/5 ภาษาอังกฤษ ป.5/5-8

นางอุรา ละอองเอก
ครูประจำชั้น ป.5/6 คณิตศาสตร์ ป.5/5-8

นางสาวมณีพรรณ มนัสสา
ครูประจำชั้น ป.5/7 สังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ

นางสาวอังคณา แซ่เตียว
ครูประจำชั้น ป.5/8 ภาษาอังกฤษเสริม ป.5

นายณัฐวุฒิ พิมพงษ์
ครูพิเศษภาษาไทย ป.5/5-8

นายต้นตระการ จำปารัตน์
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.5 แนะแนว ป.6/3-4

นางชลธิชา แทนวันดี
ครูพิเศษสังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ ป.5/1-4

นายสุทธิศักดิ์ โพธิ์เจริญ
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5, ป.3/4-5

นางสาวอุมาภรณ์ หึงขุนทด
ครูประจำชั้น ป.4/1 ภาษาไทย ป.4/1-4

นางสาวดวงนภา เรืองอร่าม
ครูประจำชั้น ป.4/2  วิทยาการคำนวณ ป.3 - ป.5

นางอภิรนันท์ ศิริปรีชารัตน์
ครูประจำชั้น ป.4/3 การงานอาชีพ ป.3, ป.4 แนะแนว ป.4

นางสาวสุนันทา วงษ์อิศเรศ
ครูประจำชั้น ป.4/4 ศิลปะ นาฏศิลป์ ป.1 - ป.4

นางภัทรอร โนราช
ครูประจำชั้น ป.4/5 ภาษาไทย ป.4/5-8

นางสาวนงนุช เชยชื่น
ครูประจำชั้น ป.4/6 ภาษาอังกฤษ ป.4

นางสาวอรุณี พิลาวุธ
ครูประจำชั้น ป.4/7 คณิตศาสตร์ ป.4/5-8

นางสาวสุวธิดา ม่วงใจรัก
ครูประจำชั้น ป.4/8 ประวัติฯ ป.3, ป.4 หน้าที่ ป.4/1

นายรังสรรค์ชัย เอี่ยมศิริ
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.4/1-4 ดูแลห้องวิทยาศาสตร์

นายอรุณ แสนใหม่
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 แนะแนว ป.4/5-8

นางสาวจินดาพร คูณนนท์
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.4

นางสาวดุษฎี สระใจ
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.4

นางวิราสินี ครุฑคง
ครูประจำชั้น ป.3/1 คณิตศาสตร์ ป.3/1-4

นางสาววราภรณ์ พรมพิลา
ครูประจำชั้น ป.3/2 ภาษาไทย ป.3/1-4

นางสาวขวัญฤดี ศรีวิชัย
ครูประจำชั้น ป.3/3 ภาษาอังกฤษ ป.3/1-4

นางสาวศิริพร คำมา
ครูประจำชั้น ป.3/4 วิทยาศาสตร์ ป.3 แนะแนว ป.3/1-4

นางสาวธณิดา ทองรอด
ครูประจำชั้น ป.3/5 ภาษาไทย ป.3/5-8

นางสาวศศิวิภา คุ้มทอง
ครูประจำชั้น ป.3/6 คณิตศาสตร์ ป.3/5-8

นางสาวยานุมาศ พยัญชนะ
ครูประจำชั้น ป.3/7 ภาษาอังกฤษ ป.3/5-8

นางสาวสำรวย เพ็งคล้าย
ครูประจำชั้น ป.3/8 สังคมศึกษา ป.3 หน้าที่ฯ ป.3/5-8

นางสาวศุภริษา ตันพิเศษ
ครูพิเศษสังคมศึกษา, ประวัติฯ, หน้าที่ฯ ป.1-2

นางสาววงศา ใสแจ่ม
ครูพิเศษศิลปะ เทอม1 ทัศนศิลป์ ป.1-ป.4

นางปิยะนุช สำรวมจิต
ครูประจำชั้น ป.2/1 แกนการงาน

นางลักขณา ธุระพันธ์
ครูประจำชั้น ป.2/2 แกนคณิตศาสตร์

นางสาวจิตรลดา พึ่งรอด
ครูประจำชั้น ป.2/3  แกนสังคมศึกษา

นางสาวโนรา สติรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2/4 แกนสังคมศึกษา

นางสาวสุกัญญา เพิ่มเพียร
ครูประจำชั้น ป.2/5 แกรคณิตศาสตร์

นางสาวประภัสสรณ์ เชยสงวน
ครูประจำชั้น ป.2/6 แกนภาษาไทย

นางสาวสุภัค กิมใช่ย้ง
ครูประจำชั้น ป.2/7 แกนสังคมศึกษา

นางศศิพิมล ภัทรสันติภูมิ
ครูประจำชั้น ป.2/8 Buddy Teacher

นางสาวสนทยา วงศ์มณีใส
ครูประจำชั้น ป.2/9 Buddy Teacher

นายวุฒิชัย เมืองพิล
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2/1-7 พลศึกษา I.L.E.P

นางสาววารุณี มนัส
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2/2-6

นางกรกนก ติลกาศัย
ครูประจำชั้น ป.1/1 แกนภาษาไทย

นางสาวอุดม พัวไพบูลย์
ครูประจำชั้น ป.1/2 แกนคณิตศาสตร์

นางสาวธิดารัตน์ ศรีชาย
ครูประจำชั้น ป.1/3 แกนสังคมศึกษา

นางสาวธัญญรัตน์ ยลพล
ครูประจำชั้น ป.1/4 แกนวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทวรรณ น้อยปลา
ครูประจำชั้น ป.1/5 แกนภาษาไทย

นางสาวราตรี กาญจน์สมรส
ครูประจำชั้น ป.1/6 แกนสังคมศึกษา

นางมะณี เหมวัฒน์
ครูประจำชั้น ป.1/7 แกนคณิตศาสตร์

นางสาวชัญญาพัชญ์ หิรัญจรูญศักดิ์
ครูประจำชั้น ป.1/8 Buddy Teacher

นางสาวเยาวภา อนันต์กิจธำรง
ครูประจำชั้น ป.1/9 Buddy Teacher

นางสาวเกษร นามพระหัตถ์
ครูพิเศษภาษาไทย ป.1/8-9, ป.2/8-9 แกนภาษาไทย

นายสิทธิศักดิ์ แซ่เลื่อง
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2

นางสาวบุษนันท์ เมืองคำ
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ป.1, ป.2

นายศรัญญู ซ้ายหนองขาม
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1/1-7, ป.3/8

นางสาวอังคณารัตน คงช่วย
ครูพิเศษการงานอาชีพ ป.1 - ป.2

นางเมตตา ภู่อินทร์
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1/1-4

นางสาวกษิรา ชูเชื้อ
ครูพิเศษ - บรรณารักษ์

นางสาวนุชจรินทร์ เฟื่องชูนุช
ครูพิเศษ - ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวอรนุช ลี้สุริยวงศ์
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวสุพัตรา ธนูศิริ
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวประเทืองทิพย์ กลิ่นนิ่มนวล
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวชื่นกมล สายคำน้อย
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางนิรอร วังศรี
แผนกธุรการ - การเงิน

นางมนัสนันท์ บวรสนิทพงศ์
แผนกธุรการ - การเงิน

นางสาวทุติญา บุญพุ่ม
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางสาวเจตนิพิฐ คำหมาย
แผนกธุรการ - ทะเบียน

นางจุรี ดำแดง
แผนกธุรการ - การเงิน (แลกเหรียญ) - เอกสารสิ่งพิมพ์

นางสุธาสินี วงษ์อิศเรศ
แผนกธุรการ - เอกสารสิ่งพิมพ์

นางสาวมาลัย พันธ์สะอาด
แผนกธุรการ - เอกสารสิ่งพิมพ์

นางนภาภัช รัตนชัยฤทธิ์
แผนกธุรการ - พยาบาล - งานประกันอุบัติเหตุ

นางสาวสุวรรณา พลอยบ้านแพ้ว
แผนกธุรการ - อาหารและโภชนาการ

นางสุคนธ์ ดีมาก
แผนกธุรการ - อาคารสถานที่

APILUCK YAEMSAARD
I.L.E.P. - Program Head (BYS)

MARIBEL IPANAG
I.L.E.P. - Assistant Program Head (BYS)

WAYNE LOWELL DUMDUM
I.L.E.P. - Science for Grade 1 and 2

LIEZEL KINDICA
I.L.E.P. - Math grade 1 and 2.

Alex Hafezi
M.E.P. - English grade 1

Miss.Rebecca Safaei
M.E.P. - English grade 2

Tshireto Malebeswa
M.E.P. - English grade 3

Lyndon Carlton Vincent Lee
M.E.P. - English grade 4

Glenn Peter Frostick
M.E.P. - English grade 5

Radi Albalawneh
M.E.P. - English grade 6

Arman Mahhin
Sound Lab grade 3 , 4 , 7 , 8

Tom Hosseinlar
Sound Lab grade 5 , 6 , 9